ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Základní pojmy ve Fudokanu

(Dr. Ilja Jorga: Tradiční karate Fudokan, 1998) Správné provádění základní techniky ve Fudokan karate požaduje psychický a fyzický soulad cvičence, jednotu fyzických a psychických kvalit v interpretaci každé jednotlivé techniky. Mysl je třeba zcela klidná a otevřená ve smyslu původní, prvotní opatrnosti. Tento princip je naznačen i v názvu Fudokan: dům nehybné moudrosti. Mysl je nehybná, aby v okamžiku usměrnila každou část těla. Provádění základních technik má mnoho významů, použití maxima síly je individuální a záleží na určité technice, podmiňují ho i fyziologické předpoklady jedince. Z toho jsou zřejmé mechanismy kontrakce a dekontrakce svalů, fyzická síla je transformována v mentální sféře. Zatímco svalová hmota je základním předpokladem zdroje síly v užším smyslu, pak mentální potencionál je zdrojem "karate síly" v nejširším významu. Realizace maximální fyzické síly potřebuje nutně plnou psychickou kontrolu, což zahrnuje stabilní (kontrolovatelné) emoce, kontrolu psychických stavů a mentální energie (ki). Mentální energie (ki) je krajně individuální, každý cvičenec má osobité zvláštnosti. Je to "vnitřní náplň", která se může přeměnit v reálnou svalovou sílu transformací z tzv. vnitřní formy - neviditelné a nezměřitelné, ve vnější konkrétní a viditelný stav, ve fyzickou sílu usměrňovanou na cílové místo, vitální bod. Z těchto mentálních a tělesných předpokladů cvičence se odvozuje interpretace technik v tradičním karate. Posuzujeme-li ki jako primární energii, je třeba zdůraznit, že pouhé mechanické poznávání technik nemůže mít pravý efekt, pokud se nesnažíme ki současně rozvíjet ve správném směru. Také ki se nemůže optimálně rozvíjet a získat na hodnotě, je-li samotné poznávání technik karate slabé a nedostačující. Schopnost okamžitého projevu maximální fyzické síly za vzájemného působení mentální síly v tradičním karate definujeme jako kime. Z vnějšího pohledu je možné takový efekt přirovnat k explozi nebo elektrickému výboji, či záblesku světla. V tomto procesu je kime největší možnou svalovou kontrakcí, která se opakuje v určitém stanoveném pohybu. Bez této specifické energie by se stal každý úder zbytečným plýtváním síly.

Ve FUDOKANU se rozdělují základní cvičení a techniky do několika celků, které jsou potřebné jednak na zkoušky STV a také jde i o samostatné soutěžní celky (mimo KIHON) , jenž jsou rozvíjeny na závodech všech úrovní.

KATA

Kata je formální posloupnost pohybů, představující boj s jedním či více protivníky. V duchu karate-do kata začínají obranným pohybem („V karate není první útok“ - G.Funakoshi). Karate je cestou prázdné ruky. Vložíme-li do ruky zbraň, stává se tato naší prodlouženou rukou. V karate existují kata, která se odkazují na boj proti ozbrojenému útočníkovi se zbraní - použito je především bo - 6 stop dlouhá hůl. Prvky bo-jutsu lze nalézt v kata Jion, Jitte, Jiin, Kanku-Sho, Bassai-Sho a v závislosti na výkladu určitě i v dalších.Jak již bylo řečeno, kata je individuální cvičební metoda s hlubokým smyslem a odkazem. Nácvik probíhá v několika fázích a prakticky nikdy nekončí. Kata zůstávají pro věrné cvičence celoživotní cestou a studiem.Kata se nelze k dokonalosti naučit z papíru, ani podle videokazety. Základy k pochopení kata Vám může dát jen zkušený trenér. Stmelit tyto základy do fungujícího celku Vás naučí čas a poctivý trénink. Osvojit si kata je pak dlouholetou záležitostí, která jen obtížně koresponduje s dnešním počtem kata, která se má cvičenec naučit. 
Soutěž kata je rozdělena do těchto kategorií: muži jednotlivě, ženy jednotlivě, muži v družstvu (3 muži), ženy v družstvu (3 ženy). Součástí hodnocení kata týmů jsou i aplikace předvedené kata. Jeden ze soutěžících předvádí aplikaci kata, další dva závodníci vystupují jako útočníci. V této disciplině je povoleno použítí zbraní, které schvaluje technický výbor. 

Vedle kata obecně známých ze stylu Shotokan tradiční karate Fudokan obsahuje i své specifické kata, které vytvořil Shihan Ilija Jorga, jsou to kata Heian Oi-Kumi, Kaminari, Taiji Shodan, Taiji Nidan, Meikyo. Soutěžící mohou volit kata stylu Shotokan i Fudokan.Systém soutěže kata je bodový a známky se určují ze čtyř faktorů: tělesná dynamika, síla, forma, přesun.

Tělesná dynamika
Tělesná dynamika představuje stupeň nebo poměr energie vyvinuté dynamikou těla a svalovou činností se správným dýcháním
Síla
Hodnotí se účinnost a koncentrace síly s ohledem na cíl techniky, úroveň ovládání síly a rychlosti, které musí být přiměřené cíli techniky a stupeň síly vůle.
Forma
Forma v tradičním karate představuje stupeň rovnováhy (postoj, pozice a koherence), stupeň emoční stability a duševního soustředění, stupeň zamýšleného cíle techniky.
Přesun
Hodnotí se zručnost při přesunu těla, vzájemná spojitost mezi technikami a přiměřené tempo cíli techniky.
Body za zručnost se určují z těchto faktorů: zvládnutí jemných detailů techniky a z celkového dojmu, který soutěžící zanechá na pozorovateli jako výsledek porozumění aplikaci a demonstrace vysoké úrovně technické dokonalosti spolu s elegancí a silným duchem.
Body za aplikaci jsou odvozeny od úrovně předváděné Kata, aplikace technik, načasování a Ma-ai (účinné vzdálenosti) a choreografie.
Kritéria pro hodnocení při aplikaci Kata zahrnují stejné principy jako u cvičení Kata jednotlivců, ale navíc se zde hodnotí choreografie, jako stupeň reálnosti a uměleckého podání.

KUMITE

Kumite - trénink s partnerem, což je slovní "přesmyčka" pojmu tegumi (volný zápas bez sportovních pravidel ).Kumite představuje volný zápas mezi dvěma osobami bez kontaktu. Soutěž kumite probíhá v kategoriích ženy jednotlivě, muži jednotlivě a muži v družstvu, které tvoří 3 závodníci a jeden náhradník. Soutěží se bez rozdílu vah, toto pravidlo vychází z původního reálného boje, ve kterém nejsou žádné váhové kategorie. K ochraně závodníků se používají tenké chrániče pěstí (určené pouze jako ochrana před možnou nákazou z krve soupeře), chránič zubů, chránič třísel a u žen je to chránič hrudi.
V soutěži kumite, ohraničené soutěžními pravidly, rozhodčí hodnotí hypotetické působení úderu při útoku nebo obraně ve vztahu k protivníkovi. Kromě toho se hodnotí především energie úderu, její transmise, a provedení techniky se správným načasováním na určený tělesný cíl, při kterém je soupeřův možný útok beze zbytku neutralizován. Soutěží se na Ippon Shobu (zápas na jeden bod) nebo San-bon Shobu (zápas na tři sety). Soutěžní čas je 1,5 minuty, v případě remízy následuje třicetisekundové prodloužení.

ENBU

 

Enbu je důrazně spojeno se sebeobranou. En-Bu bylo do Fudokan karate začleněno pro zachování historického dědictví technik tradičního karate, které byly v uplynulých 50 letech v kumite zredukovány na 3-5 bodujících technik. Pro zachování širokého spektra technik byly v En-Bu uplatněny dva principy:

Princip důsledného respektování základních biomechanických pohybů. Spolu s dlouholetou tradicí technik karate vznikla nová disciplina, nazvaná povinné En-Bu.

 Princip úplné volnosti, pokud jde o časování, prostor a formu. Tímto vznikla druhá disciplina En-Bu, se širokým spektrem technik, nazvaná volné En-Bu.

Povinné En-Bu je vyhlášeno jednou za dva roky technickým výborem na mistrovství světa.
Kategorie
Povinné En-Bu: Muž proti muži, muž proti dvěma mužům, žena proti muži, žena proti dvěma mužům.
Volné En-Bu: Muž proti muži, muž proti dvěma mužům, žena proti muži, žena proti dvěma mužům.

Vystoupení musí splňovat následující podmínky:
Útok a obrana předvádějí secvičené série po dobu jedné minuty (plus minus pět vteřin). Čas se počítá od okamžiku, kdy se libovolný soutěžící pohne, až do okamžiku, kdy se oba (všichni) soutěžící vrátí do shizen-tai nebo přímo do sei-za (formální sed na podlaze). Jakmile se soutěžící vrátí do shizen-tai (nebo sei-za), čas se zastaví. Není dovoleno použítí zbraní. Vedle povinných technik jsou však dovoleny libovolné další techniky, s výjimkou nuki-te nebo jiných útoků prsty na oči, které jsou zakázány.

Ve volném En-Bu musí techniky útočníka zahrnovat choku-tsuki (přímý úder), mae-geri (kop vpřed), mawashi-geri (obloukový kop) a ushiro-geri (kop vzad).

Poznámky:
Útok musí směřovat na cíl.
Techniky k porušení rovnováhy jsou dovoleny.
Chytání a klinčování je dovoleno.
 

FUKUGO

Fuku-Go je kombinace kumite a kata. Kata je vybraná technickým výborem Fudokan a nazývá se Fudokan Kitei. Technický výbor je povinen připravit novou Fudokan Kitei každé dva roky podle cyklu mistrovství světa. Na památku sensei Nishiyamy je jím vytvořená kata Kitei povinná v semifinále discipliny Fuku-Go.

Zápasy kumite
Použijí se pravidla kumite nebo Ko-Go kumite, stejně jako v soutěžích jednotlivců, s uvedenými výjimkami v soutěžních pravidlech. V případě nerozhodného výsledku je vítěz určen v Tsu-Mae.

Zápasy Ki-Tei
Ki-Tei (povinná sestava)
Technický výbor federace Fudokan ohlásí novou Ki-Tei po každém mistrovství světa. Nová Ki-Tei bude používána až do dalšího mistrovství.

KIHON

Základní cvičení (kihon) zahrnuje procvičení základních prvků, které jsou nutné pro cvičení s protivníkem. Techniky karate jsou přesně stanovené včetně jejich provedení. Cvičenci karate nemohou překonat tyto dané techniky a vytvářet vlastní styly v provedení, ale mohou překonávat sami sebe a stále se zdokonalovat zásluhou propojení fyzické a psychické síly, a to doslova po celý svůj život. V tomto je karate vyjímečné. Tuto myšlenku definuje Hidetaka Nishiyama:
Prostřednictvím neustálého bádání po technickém zlepšení se v plné míře začínají rozvíjet lidské schopnosti. Zatímco stupně technické vyspělosti mohou být dosaženy pouhým vykonáváním technik, nemá hledání v tradičním karate žádné meze. Lidská schopnost rozvoje a teoretická schopnost uspět jsou hranice, které vyžadují naše neustálé zkoumání.“
 

 

Dokumenty ke stažení