ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN SHOTOKAN

Pohár TKF

Datum akce/události: 6.6. 2020 - 0.0. 0000
Místo: Praha, hala TJ Kobylisy

Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan
pořádá
Pohár Tradičního karate Fudokan
Propozice
Datum konání: 6.června 2020
Místo konání: sportovní hala TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS – viz nominace rozhodčích
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína, za každou další disciplínu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Uzávěrka přihlášek: 29.května 2020 (emal:fudokan@volny.cz)
Losování: 5.6.2020 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel

Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč

Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF,
tech. ustanovení ČFTKFS 2020 včetně úprav discciplín ČFTKFS vydaných v těchto propozicích
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny

 • mladší žáci/žákyně (2013 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon,

 • mladší žáci/žákyně (2012-2011) kata jed, kata tým, kihon, enbu

 • mladší žáci/žákyně (2010-2009) kata jed, kata tým, kihon, enbu

 • starší žáci/žákyně (2008-2007) kata jednotlivě, kata tým, kihon, enbu

 • kadet/kadetky (2006-2005) kata jed, kata tým, enbu

 • dorost./dorostenky 16-18 let (04-03-02) kata jed, kata tým, enbu

 • junioři/juniorky 19-21 let (01-00-99) kata jednotlivě, kata tým, enbu

 • senioři/seniorky (od 21 let.) (1998 a st.) kata jednotlivě, kata tým, enbu

Kata jednotlivě: Závodníci budou rozděleni do skupin podle věku a STV 

Kata týmy: tým mohou tvořit jen závodníci stejného věku dle dané kategorie, (tj. v týmu nesmí být závodník mladší nebo starší než je daná kategorie). Tým závodníků musí být ze stejného klubu. Smíšené týmy dívek a chlapců stejného věku jsou povoleny jen v žákovských kategoriích

Enbu: tým mohou tvořit jen závodníci stejného věku dle dané kategorie, (tj. v týmu nesmí být závodník mladší nebo starší než je daná kategorie) Tým závodníků enbu musí být ze stejného klubu

Pozn:Opatření pro stejný věk v týmu je vydáno proto, aby bylo omezeno setkání na soutěžní ploše pro vice kategorií. Výjimku mohou dostat pouze reprezentační družstva kata tým nebo enbu, která mají v týmu 1 závodníka mladšího dle mezinárodních pravidel

Soutěže kumite prozatím nebudou otevřeny

Rozlišovací pásky: Každý závodník musí mít vlastní rozlišovací červený a bílý pásek. Pásky nebudou zapůjčovány pořadatelem ani mezi závodníky

Časový rozvrh: Přesný časový rozpis pro jednotlivé kategorie bude vydán po obdržení přihlášek. Vstup pro první kategorii je plánován od 9.30 hodin. Sled  kategorií bude sestaven tak, aby byla co nejvíce minimalizována doba setrvání klubů na soutěži.
Vstup do haly
– Na základě přijaté přihlášky obdrží každý klub přesný čas svého vstupu do haly a rozpis nástupu pro jednotlivé kategorie. Každý účastník, který vstoupí do areálu nebo haly musí předat potvrzení o bezinfekčnosti. Vstup do haly pro diváky nebude povolen, protože místa diváků budou vyhrazena jednotlivým klubům. Každý klub současně se soupiskou závodníků předem nahlásí počet trenérů, asistentů a pomocných pracovníků, kterým bude umožněn vstup do haly společně s klubem. 

Sraz závodníků je 15 minut před uvedenou dobou zahájení kategorie na předem určeném místě (přesný rozpis obdrží oddíloví trenéři před soutěží a tento rozpis bude také vyvěšen u hlavního vstupu). Při čekání prosím dodržujte rozestupy. Před vstupem do haly bude provedena dezinfekce rukou. Zde si pořadatel převezme skupinu a odvede ji v rozestupech na místo určené pro rozcvičení. Po celou dobu mají závodníci, trenéři, pořadatelé roušky. Roušky závodníci odkládají jen při rozcvičce a před vstupem na tatami před vlastní soutěží. Trenér má roušku po celou dobu pohybu v hale a příslušenství. Po skončení soutěže pořadatel odvede skupinu zase zpět.

Startovné a registrace: Platba startovného probíhá bankovním převodem na účet ČFTKFS. V případě odhlášení závodníka do 5.6.2020 bude startovné vráceno zpět na účet klubu. V den konání soutěže registrace již neprobíhá.

Průběh soutěže. Společné zahajovací nástupy nebudou realizovány. Zahájení bude provedeno před každou kategorií na tatami. Po tuto dobu mají všichni účastníci roušky (závodník, trenér, rozhodčí, pořadatel). Závodník odkládá roušku až bude vyhlášeno jeho jméno a bude vyzván k nástupu na tatami. Roušku si odkládá do vlastního označeného sáčku ke svému trenérovi. Jakmile závodník odsoutěží, opět si nasadí roušku a čeká na vyhlášení výsledků své kategorie. Odložení roušky není povinné, závodníci mohou soutěžit i s rouškou. Vyhlášení a předání cen bude realizováno ihned po skončení kategorie. Po předání cen skupina organizovaně opouští plochu. Závodníci s individuálním doprovodem (nebo kteří přišli samostatně) opustí halu, závodníci, kteří přijedou společně se se svým klubem se přesunou do vyhrazeného prostoru v hale nebo ve venkovním areálu a zde budou čekat až odsoutěží další kategorie z jeho klubu. V hale platí přísný zákaz volného pohybu závodníků, kteří nesoutěží

Hygienická opatření: Povinná dezinfekce rukou před vstupem. Dezinfekce budu zajištěny po celou dobu soutěže. Konzumace jídla v hale je zakázána. Používání společných šaten, umýváren a sprch je zakázáno, nebude-li k 6.6. stanoveno vyhláškou jinak . Záchody lze používat dle platných nařízení, průběžně po celou soutěže bude zabezpečen úklid a provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest. Trenérům a rozhodčím byly zaslány zdarma roušky a dezinfekce

Podmínky účasti:
členství oddílu v ČFTKFS
zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 29.5.2020
platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka 2020
Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku a prohlášení o bezinfekčnosti

Soutěž se koná na základě podmínek stanovených usnesením vlády ČR č. 490 dne 30. 4. t.r. s účinností ode dne 11. 5. 2020. včetně aktuálních nařízení, které nastavuje pravidla pro hromadné akce sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, a s respektováním nastavených pravidel k provozu areálu TJ Sokol Kobylisy.

akt. Usnesení vlády ze dne 18.5.2020 č.555 - Používání šaten povoleno za určeného režimu - zasláno mailem trenérům

Pozn: Pohár TKF je bodovaná soutěž v plánu přípravy talentované mládeže a reprezentace na ME 2020 a postupující soutěž na MČR 2020


Rozpis kategorií (vstup na plochu je 15 minut před uvedeným časem zahájení)

Předání cen bude realizováno po každé kategorie

Skupina 1: Zahájení 10.00 ukončení 11.00

 • žáci/žákyně 2014-2013, kata, kihon
 • žáci/žákyně 2012-2011 kata, kihon, kata tým

Skupina 2: Zahájení 11.15 ukončení 12.30

 • žáci/žákyně 2010-2009 kata, kihon, kata tým

Skupina 3: Zahájení 12,40 ukončení 13.35

 • žáci/žákyně 2008-2007, kata, kihon,
 • kadet/kadetky 2006-2005 kata, kata tým

Skupina 4: Zahájení 13,40 ukončení 14,15

 • muži/ženy 2004-2003-2002 kata, kata tým, enbu
 • senior/seniorky kata