KATY

Taiji nidan (Ilija Jorga,10 Dan)


Unsu


EMPI
 

Washi No Maai


Kaminari


BASSAI DAI

SETSU

Admin © 2011 Česká federace tradičního karate Fudokan-Shotokan